ابرسرا به شما امکان می‌دهد تا مرکز داده‌ای را انتخاب کنید که بهترین عملکرد و قابلیت دسترسی را برای هدف خود فراهم می‌کند. از جمله مراکز داده‌ای در مناطق مختلف جهان.