متأسفانه باید خودتان این مراحل را انجام دهید. ما سایت های شما را در صورت درخواست و با پرداخت هزینه جابجا می کنیم.