متأسفانه با توجه به شرایط دیتاسنترهای ترکیه ، امکان پذیر نمی باشد.